Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań” przy ul. Piotra Skargi 29 a w Tarnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działamy od 2016 r.

Jesteśmy przyjazną placówką wsparcia dziennego z oddzielnymi grupami:

 • dla osób cierpiących na choroby otępienne (m.in. Alzheimer, Parkinson)
 • dla osób mających zaburzenia w sferze psychicznej (np. depresja, schizofrenia)

Dom jest prowadzony na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa przez Fundację Zielona Przystań i jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Ośrodek działa od 7.00 do 16.00 przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Ośrodek ma charakter ponadgminny. Adresatami usług świadczonych w placówce są osoby przewlekle psychicznie chore (m. in. schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe) – typ A oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (m.in. zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołom otępiennym oraz chorobom neurodegeneracyjnym, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych) – typ C.

Nadrzędnym celem działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” jest udzielanie wsparcia osobom mającym znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku rodzinnym jak również społecznym. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” polega na prowadzeniu działań wspierająco – aktywizujących ukierunkowanych na nabywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Uczestnictwo w zajęciach jest również formą rehabilitacji społecznej, która pozwala kształtować rozwój osobowości uczestników oraz zmierza do włączenia ich w funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Założone cele i zadania są realizowane poprzez następujące działania terapeutyczne:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy.
 • Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym kształtowanie właściwych relacji z innymi osobami, współpracy w grupie, doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.
 • Trening umiejętności spędzenia czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, programami telewizyjnymi, Internetem oraz majsterkowanie.
 • Trening poznawczy, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania w sferze intelektualnej. Trening ten ma szczególne znaczenie dla osób z chorobą Alzheimera oraz cierpiących na inne zespoły otępienne.
 • Zajęcia kreatywne mające na celu rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu.
 • Zajęcia relaksacyjne połączone z edukacją z zakresu skutecznych technik radzenia sobie z objawami stresu.
 • Muzykoterapię.
 • Choreoterapię.
 • Biblioterapię, wykorzystującą terapeutyczne działanie prozy, poezji i innych form literackich.
 • Arteterapię wykorzystującą działania o charakterze plastycznym, artystycznym, rękodzielniczym.
 • Zajęcia techniczne, mające na celu rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.
 • Zajęcia florystyczne, mające na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników poprzez rozbudzanie ich kreatywności twórczej.
 • Zajęcia rehabilitacyjne z uwzględnieniem ćwiczeń ogólnousprawniających.
 • Poradnictwo specjalistyczne w tym psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • Spotkania integracyjne.
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
 • Współpraca z rodzinami i opiekunami osób korzystających z działalności ŚDS.
 • Współpraca z innymi osobami i podmiotami.