Pracownie

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielona Przystań” funkcjonują m.in. następujące pracownie:

Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego realizowane są zajęcia ukierunkowane na poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Należą do nich m.in. trening kulinarny, nauka obsługi sprzętu AGD, trening budżetowy, trening innych czynności praktycznych ważnych w codziennym życiu. Uczestnicy zapoznają się z zasadami racjonalnego odżywiania, poznają techniki obróbki kulinarnej oraz nabywają i rozwijają już posiadane umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków. Uczestnicy wraz z terapeutą planują jadłospis dla grupy uwzględniając poznane zasady zdrowego odżywiania. Praktycznym wyrazem przygotowań do działań kulinarnych jest systematycznie prowadzony trening budżetowy, w ramach którego uczestnicy planują wydatki oraz samodzielnie dokonują zakupów w pobliskim sklepie. Ważnym elementem uczestnictwa w zajęciach na terenie pracowni jest doskonalenie wykonywania takich czynności dnia codziennego jak zmywanie naczyń, porządkowanie pracowni po wspólnym przygotowaniach kulinarnych, układanie w szafkach itp. Uczestnicy uczą się ponadto zasad nakrywania do stołu, estetycznego podawania posiłków. Nieodłączny punkt zajęć stanowi także nauka obsługi sprzętu AGD.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:
zwiększają samodzielność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
nabywają nowe lub rozwijają posiadane umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego takich jak np. przygotowanie posiłku, porządkowanie najbliższego otoczenia, obsługiwanie sprzętu AGD,
zwiększają zaradność w codziennym funkcjonowaniu wyrażającą się m.in. w umiejętności gospodarowania środkami finansowymi i planowaniu wydatków,
kształtują umiejętność współpracy w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,
doskonalą umiejętność planowania działań oraz przestrzegania zasad związanych z ich etapowością, celowością i rozłożeniem w czasie.

Pracownia umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne są podstawowymi zdolnościami potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania poprawnej komunikacji, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, wytrwałego dążenia do celu, rozbudzania zdolności do empatii oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach społecznych. W ramach zajęć pracowni umiejętności społecznych prowadzone są następujące treningi: umiejętności społecznych i interpersonalnych, psychoedukacyjny, rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych, umiejętności prowadzenia rozmowy oraz skutecznej komunikacji, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni umiejętności społecznych uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

wzbogacają swoje kompetencje społeczne,
rozwijają samowiedzę,
rozwijają umiejętność konstruktywnego wyrażania i kontrolowania emocji,
rozwijają umiejętność podejmowania decyzji oraz ponoszenia osobistej odpowiedzialności za ich konsekwencje,
budują poczucie własnej tożsamości, akceptacji samego siebie oraz kształtują adekwatną samoocenę,
rozwijają umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych
rozwijają umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
zwiększają zaradność życiową wyrażającą się m.in. w lepszym funkcjonowaniu w obszarze czynności samoobsługowych oraz innych czynności dnia codziennego,
rozwijają umiejętność efektywnego wykorzystania czasu wolnego,
rozwijają umiejętność aktywnego udziału we własnym procesie leczniczym i terapeutycznym.

Pracownia artystyczno-rękodzielnicza

Pracownia plastyczno-rękodzielnicza wykorzystuje metody terapii zajęciowej i realizuje swoje działania głównie z zakresu arteterapii. Uczestnicy doskonalą swoją sprawność manualną oraz kształtują wrażliwość estetyczną. Udział w zajęciach plastycznych i rękodzielniczych usprawnia ponadto proces uwagi, stwarza możliwość wyrażenia swoich stanów emocjonalnych, umożliwia naukę różnorodnych technik pracy, których efektem stosowania w działaniu są oryginalne i niepowtarzalne wytwory twórczej aktywności uczestników. Uczestnicy realizują swoje twórcze pomysły w działaniach z zakresu papieroplastyki, malarstwa, zdobienia metodą decoupage, elementów florystyki, pracy z masami plastycznymi itp.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni samoobsługi uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

usprawniają sferę manualną,
kształtują wrażliwość estetyczną,
rozwijają wyobraźnię,
rozwijają spontaniczną i twórczą aktywność,
rozwijają umiejętność ekspresji własnych stanów emocjonalnych i wyrażania ich za pośrednictwem działań artystycznych,
zwiększają swoje poczucie wartości i wiarę we własne możliwości,
kształtują umiejętność współpracy w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,
doskonalą umiejętność planowania działań oraz przestrzegania zasad związanych z ich etapowością, celowością i rozłożeniem w czasie.

Pracownia relaksacji

Pracownia relaksacji jest miejscem prowadzenia treningu relaksacyjnego oraz innych zajęć terapeutycznych, których celem jest skuteczne radzenie sobie z objawami stresu. W funkcjonowaniu pracowni stosowane są również elementy muzykoterapii, które stanowią jedną z metod wykorzystywanych w terapii oraz radzeniu sobie w sytuacjach stresowych. Pracownia relaksacji jest ponadto miejscem prowadzenia specjalistycznego poradnictwa (m. in. psychologicznego) oraz zajęć logopedycznych.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni relaksacji uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

rozwijają umiejętność skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
nabywają umiejętności odreagowania napięć emocjonalnych oraz osiągania stanu relaksacji i wyciszenia,
rozwijają poczucie samokontroli,
przezwyciężają negatywne stany psychiczne takie jak niepewność, lęk, przygnębienie,
utrzymują aktywność językową, poznawczą i komunikacyjną,
wzmacniają poczucie własnej wartości.

Pracownia rehabilitacyjno-rekreacyjna

Pracownia rehabilitacyjno-rekreacyjna realizuje zajęcia usprawniające fizycznie. Uczestnicy pod nadzorem fizjoterapeuty wykonują ćwiczenia na dostępnych przyrządach i sprzętach rehabilitacyjnych będących wyposażeniem pracowni.

Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. rowerki stacjonarne, bieżnię, orbitrek, fotele rehabilitacyjne do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, przybory do ćwiczeń manualnych. Wszystkie ćwiczenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni rekreacyjno-rehabilitacyjnej uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

poprawiają własną sprawność funkcjonalną,
zwiększają ogólną wydolność organizmu,
niwelują istniejące dysfunkcje ruchowe,
kształtują nawyk podejmowania systematycznej aktywności fizycznej.

Pracownia edukacyjno – komputerowa

Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od poziomu ich funkcjonowania poznawczego. Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę o zjawiskach otaczającego świata oraz doskonalą swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera. Umiejętności nabywane w pracowni zwiększają możliwości uczestników w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym.
Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni edukacyjno – komputerowej uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

usprawniają swoje funkcjonowanie poznawcze (m.in. pamięć, uwaga, spostrzeganie) i językowe,
rozwijają umiejętność samodzielnego zagospodarowania czasu wolnego różnorodnymi formami aktywności,
wzbogacają wiedzę na temat zjawisk otaczającego świata oraz kształtują światopogląd,
doskonalą umiejętność czytania, pisania i liczenia,
rozwijają umiejętność podstawowej obsługi komputera,
nabywają umiejętność korzystania z Internetu oraz wykorzystania go do rozwijania własnych zainteresowań.