Zasady przyjmowania

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie przy ul. Piotra Skargi 29a

Procedura przyjęcia do ŚDS wszczynana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny lub innej osoby, jednak za zgodą osoby, której wniosek dotyczy. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawnego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego.

Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” należy:

  1. Skontaktować się z Kierownikiem bądź Koordynatorem w/w Domu (tel.: 570 902 919), pracownikiem socjalnym panią Sabiną Błaż w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goldhammera 3, (tel.: 14 688 25 94), którzy określają możliwość przyjęcia do ŚDS

Do podania należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (druk można pobrać na stronie internetowej lub w ŚDS „Zielona Przystań” w Tarnowie),
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu (druk można pobrać na stronie internetowej lub w ŚDS „Zielona Przystań” w Tarnowie),
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

1. Jeśli placówka dysponuje wolnym miejscem pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o tym osobę wnioskującą o skierowanie do ŚDS „Zielona Przystań” i przeprowadza wywiad środowiskowy (warunki mieszkaniowe, bytowe – zaświadczenie o dochodach) w miejscu zamieszkania osoby starającej się o przyjęcie.
2. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako organ odpowiedzialny podejmuje decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. Decyzja o przyjęciu zostaje przesłana w formie listownej na wskazany adres zamieszkania osoby starającej się o przyjęcie oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy.
4. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest bezpłatny.

Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco
– aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego dla uczestnika, Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do ŚDS na czas niezbędny do realizacji tego planu.