Środowiskowy Dom Samopomocy typu C „ Zielona Przystań” w Tarnowie przy ul. Piotra Skargi 29 a, rozpoczął swoją działalność dnia 15 października 2015 r.  Przeznaczony jest dla 25 osób z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, zaburzeniami osobowości i zachowania, zaburzeniami adaptacyjnymi, organiczną zmianą nastrojów oraz wykazującymi inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom jest prowadzony na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa przez Spółdzielnię Socjalną BioVitaMed i jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego

Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-16:00.

565329fbd23bc_o,size,933x0,q,70,h,e113aeAdresatami świadczonej pomocy są nie tylko osoby starsze, chore i niepełnosprawne, ale również ich rodziny. Opieka i organizacja czasu uczestnikom stanowi odciążenie dla ich najbliższych. Dzięki świadczonej pomocy rodziny uczestników mogą wygospodarować więcej czasu na własną pracę zawodową czy inne formy aktywności zmierzające do wypełniania obowiązków życiowych. Posiadają przy tym poczucie, że ich bliscy mają zapewnioną dobrą i specjalistyczną opiekę, a równocześnie uczestniczą w licznych zajęciach usprawniających i terapeutycznych.

Funkcjonowanie ŚDS opiera się na współpracy z rodzinami, opiekunami, społecznością lokalną oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” jest udzielenie wsparcia osobom mającym znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku rodzinnym jak również społecznym. Uczestnicy wskutek choroby stopniowo tracą swoją samodzielność. Borykają się z trudnościami wynikającymi z obniżonej sprawności fizycznej  oraz intelektualnej. Wymagają pomocy i opieki w zaspokajaniu nawet podstawowych potrzeb życiowych. Zadaniem realizowanym każdego dnia jest próba powstrzymania skutków choroby i praca nad możliwie najdłuższym utrzymaniem samodzielności uczestników. Założone cele i zadania są realizowane poprzez następujące działania terapeutyczne:

  • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
  • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami z jej najbliższego otoczenia społecznego, trening rozwiazywania sytuacji trudnych
  • Trening umiejętności spędzenia czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, programami telewizyjnymi, Internetem,
  • Trening poznawczy, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania w sferze intelektualnej. Trening ten ma szczególne znaczenie dla osób z chorobą Alzheimera oraz cierpiących na inne zespoły otępienne
  • Zajęcia relaksacyjne połączone z edukacją z zakresu skutecznych technik radzenia sobie z objawami stresu
  • Muzykoterapię,
  • Biblioterapię, wykorzystującą terapeutyczne działanie prozy, poezji i innych form literackich
  • Arteterapię wykorzystującą działania o charakterze plastycznym, artystycznym, rękodzielniczym
  • Zajęcia rehabilitacyjne
  • Spotkania integracyjne