Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań” przy ul. Piotra Skargi 29 a w Tarnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dom jest prowadzony na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa przez Spółdzielnię Socjalną BioVitaMed i jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Ośrodek ma charakter ponadgminny.

565329fbd23bc_o,size,933x0,q,70,h,e113aeAdresatami usług świadczonych w placówce są osoby przewlekle psychicznie chore (m. in. schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe) – typ A oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (m.in. zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołom otępiennym oraz chorobom neurodegeneracyjnym, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych) – typ C. Ośrodek działa od 7.00 do 16.00 przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Nadrzędnym celem działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” jest udzielanie wsparcia osobom mającym znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku rodzinnym jak również społecznym. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” polega na prowadzeniu działań wspierająco – aktywizujących ukierunkowanych na nabywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS jest również formą rehabilitacji społecznej, która pozwala kształtować rozwój osobowości uczestników oraz zmierza do włączenia ich w funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Założone cele i zadania są realizowane poprzez następujące działania terapeutyczne:

• Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
• Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami z jej najbliższego otoczenia społecznego, trening rozwiązywania sytuacji trudnych,
• Trening umiejętności spędzenia czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, programami telewizyjnymi, Internetem,
• Trening poznawczy, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania w sferze intelektualnej. Trening ten ma szczególne znaczenie dla osób z chorobą Alzheimera oraz cierpiących na inne zespoły otępienne,
• Zajęcia relaksacyjne połączone z edukacją z zakresu skutecznych technik radzenia sobie z objawami stresu,
• Muzykoterapię,
• Choreoterapię,
• Biblioterapię, wykorzystującą terapeutyczne działanie prozy, poezji i innych form literackich,
• Arteterapię wykorzystującą działania o charakterze plastycznym, artystycznym, rękodzielniczym,
• Zajęcia rehabilitacyjne,
• Spotkania integracyjne,
• Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.